1 ... 127 128 129 130 131 132 133 134 ... 266

XU FƏSİL CİSAYƏTTƏQİBİ ÜZRƏ MƏHKƏMƏYƏDƏK İCRAAT. CİNAYƏT İŞİNİN BAŞLANMAS!

səhifə131/266
tarix14.02.2018
ölçüsü6.32 Mb.

XU FƏSİL CİSAYƏTTƏQİBİ ÜZRƏ MƏHKƏMƏYƏDƏK İCRAAT. CİNAYƏT İŞİNİN BAŞLANMAS!

 

fcjWlj

 

vəzifəli  şəxsin  səlahiyyətindən  kənara  çıxsın  və  ya  ərazi-istintaq  və 

məhkəmə  aidiyyətinin  nişanələrinə  görə  işin  istintaqı  və  məhkəmədə 

baxılması başqa inzibati rayonun istintaq və məhkəmə orqanı tərəfindən 

aparılmalı olsun. 

Materiallan  aidiyyəti  üzrə  göndərərkən  həmin  orqanlar  və  vəzifəli 

şəxslər  buna  zərurət  yarandıqda  aşağıdakı  hərəkətləri  etməyə 

haqlıdırlar:  a)  şifahi  ərizəni  qəbul  edib  CPM-in  204.2-ci  maddəsində 

müəyyən edilmiş qaydada protokol tərtib etmək; b) CPM-in 148 və 149- 

cu  maddələrində  müəyyən  edilmiş  qaydada  cinayət  etməkdə  şübhə 

edilən  şəxsi  tutmaq;  c)  səlahiyyətli  vəzifəli  şəxs  gələnə  kimi  hadisə 

yerinin müayinəsini aparmaq və aşkar edilmiş izlərin qorunması üçün 

müvafiq  tədbirlər  görmək;  ç)  cinayətin  açılması  və  cinayəti  törədən 

şəxsin  aşkar  olunması  məqsədi  ilə  əməliyyat-axtarış  tədbirləri  həyata 

keçirmək. Görülən tədbirlərin nəticələri barədə ərizənin və məlumatın 

aidiyyəti üzrə göndərildiyi orqana xəbər verilməlidir. 

§ 6. Cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi 

CPM-in  212-ci  maddəsində  cinayət  işinin  başlanmasmın  rədd 

edilməsinin  prosessual  qaydası  və  bununla  əlaqədar  meydana  çıxan 

məsələlərin həlli izah edilmişdir. Adı çəkilən maddədə deyildiyi kimi 

cinayət işinin başlanması üçün səbəblərin qanunsuz olduğu və ya əsasın 

olmadığı  halda  təhqiqatçı,  müstəntiq  və  ya  ibtidai  araşdırmaya 

prosessual  rəhbərliyi  həyata  keçirən  prokuror  cinayət  işinin 

başlanmasının rədd edilməsi haqqında qərar çıxanr və bu qərann surəti 

həmin  qəran  qəbul  etmiş  şəxs  tərəfindən  24  saat  müddətində  ibtidai 

araşdırmaya  prosessual  rəhbərliyi  həyata  keçirən  prokurora,  habelə 

törədilmiş  və  ya  hazırlanan  cinayət  haqqında  məlumat  vermiş  fiziki, 

hüquqi və ya vəzifəli şəxsə göndərilir. 

Cinayət-prosessual  qanunvericiliyinin  tələbinə  görə  qərann  təsviri 

hissəsində  cinayət  hadisəsinin  mövcud  olmamasına  və  ya  qanunla 

cinayət işi üzrə icraatı istisna edən hallardan hər hansı birinin mövcud 

olmasını təsdiq edən faktiki məlumatlar və dəlillər əks etdirilməli, nə- 

ticəvi  hissəsində  isə  cinayət  işi  başlanmasını  rədd  etmək  haqqında 

qərann hansı qanun normasına əsasən qəbul edilməsi göstərilməlidir. Mirağa Cəfərquliyev 

Təhqiqatçının,  müstəntiqin  və  ya  ibtidai  araşdırmaya  prosessual 

rəh-  bərli)d  həyata  keçirən  prokuromn  cinayət  işinin  başlanmasının 

rədd edilməsi haqqında qəranndan, müvafiq olaraq, ibtidai araşdırmaya 

prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora, yuxan prokurora, yaxud 

məhkəməyə  şikayət  verilə  bilər.  Belə  olan  halda,  yəni  şikayət 

verildikdə  ibtidai  araşdırmaya  prosessual  rəhbərliyi  həyata  keçirən 

prokuror  və  ya  yuxan  prokuror  göstərilən  qərarı  ləğv  edir,  10  (on) 

gündən artıq olmayan müddətdə əlavə  yoxlama keçirməklə və  yaxud 

keçirməməklə cinayət işinin başlanması haqqında qərar qəbul edir və 

onu  ibtidai  istintaqın  apa-  nlması  üçün  müstəntiqə  göndərir,  yaxud 

cinayət  işinin  başlanmasının  rədd  edilməsi  haqqında  çıxanimış  qəran 

dəyişdirilmədən saxlayır. 

Yuxarıda  qeyd  etdiyimiz  kimi,  şikayət  CPM-in  212-ci  maddəsinə 

müvafiq  olaraq,  məhkəməyə  verilə  bilər.  Məhkəmə  nəzarəti 

funksiyalarını  həyata  keçirən  məhkəmə  göstərilən  qəran  ləğv  edir  və 

ibtidai  araşdırmaya  prosessual  rəhbərliyi  həyata  keçirən  prokurorun 

diqqətini  CPM-in  207,209  və  210-cu  maddələrinin  tələblərinin 

pozulmasına  cəlb  etməklə  bu  tələblərin  yerinə  yetirilməsinin  təmin 

edilməsi  barədə  qərar  qəbul  edir,  yaxud  cinayət  işinin  başlanmasının 

rədd edilməsi haqqında çıxanimış qəran dəyişdirilmədən saxlayır. 

Çox maraqlıdır ki, köhnə CPM-in 110-cu maddəsində cinayət işinin 

başlanmasının rədd edilməsi haqqında qərardan şikayət vermə müddəti 

də müəyyən edilmişdi. Həmin maddədə deyilirdi: «Təhqiqat orqanı və 

müstəntiqin  iş  başlamağı  rədd  etməsi  elan  olunduğu  gündən  etibarən 

rəddetmə  haqqında  yeddi  gün  müddətinə  prokurora  şikayət  verilə 

bilər.»  Belə  bir  hal  eynilə  prokurorun  və  məhkəmənin  çıxart-  dıqlan 

qərarlara  da  aid  edilmişdi,  yəni  prokurorun  iş  başlamağı  rədd 

etməsindən  yuxan  prokurora,  hakimin  rədd  etməsindən  isə  yuxan 

məhkəməyə yeddi gün müddətində şikayət verilə bilərdi. 

Təbiidir  ki,  ərizə  və  ya  məlumat  verən  şəxslərin  cinayət  işinin 

başlanmasının  rədd  edilməsi  haqqında  qərardan  şikayət  vermək 

hüququnu 

müəyyən 


müddətlə 

məhdudlaşdırmaq 

heç 

də 


məqsədəmüvafiq  deyildi,  çünki  bu  cinayət  işlərinin  qanuni  və  əsaslı 

başlanmasına  və  işlərin  əsassız  başlanması  hallannm  aradan 

qaldınimasına mənfi təsir göstərə bilər. Belə bir hal cinayət-prosessual 

hüquq  sahəsində  çalışan  alimləri  narahat  etməyə  bilməzdi.  Onlar  öz 

elmi əsərlərində  yuxanda göstərilən «yeddi gün» müddətinin CPM-in 

110-cu  maddəsindən  çıxarılması  barədə  təkliflər  irəli  sürürdülər.  Bu 

təkliflər məqsədəmüva- 

XII FƏSİL CİNA YƏT TƏQİBİ ÜZRƏ MƏHKƏMƏYƏDƏK İCRAA T CİNA YƏT İŞİNİN BAŞLANMASI 

fiq sayılmış və yeni CPM-in 212-ci maddəsində şikayət vermək üçün 

müddət məsələsi nəzərdə tutulmamışdır. 

§ 7. Cinayət prosesinin həyata keçirilməsinə prosessual rəhbərlik 

“Prokurorluq haqqında” Azərbaycan Respublikasmın Qanununun 4, 

17 və CPM-in 84.2.2rci maddələri cinayət işi üzrə ibtidai araşdırmaya 

prosessual  rəhbərliyin  həyata  keçirilməsini  prokurora  həvalə  edir. 

“Prokurorluq  haqqmda”  Qanunun  17-ci  maddəsində  cinayət  işinin 

başlanması, ibtidai istintaqın apanlması və ibtidai istintaqa prosessual 

rəhbərliyin  həyata  keçirilməsi  ilə  əlaqədar  qeyd  edilir:  «Prokurorluq 

Azərbaycan  Respublikasmın  cinayət-prosessual  qanunvericiliyində 

nəzərdə tutulmuş qaydada və hallarda cinayət işləri başlayır və ibtidai 

istintaq apanr. 

Cinayət  təqibinin  həyata  keçirilməsini  təmin  etmək  məqsədilə 

prokurorluq  ibtidai  istintaqa  prosessual  rəhbərlik  edir,  qanunlann 

icrasına  və  tətbiqinə  nəzarət  edir,  bu  sahədə  qanunvericilik  aktlannm 

icra vəziyyətini öyrənir və ümumiləşdirir». 

24  dekabr  1999-cu  ildə  qəbul  olunmuş  «Prokurorluq  haqqında» 

Azərbaycan Respublikasının Qanununun 17-ci maddəsində prokurora 

həvalə  edilmiş  ibtidai  istintaqa  prosessual  rəhbərlik  funksiyası  1 

sentyabr 2000-ci ildə qüvvəyə minmiş Cinayət-Prosessual Məcəllənin 

84.2.2-


 

ci maddəsində bir daha öz şərhini tapmışdır. 

Beləliklə, cinayət prosesində prokurorun ibtidai istintaqa prosessual 

rəhbərliyi  cinayət  işinin  başlanması  ilə  ortaya  çıxır.  Qeyd  etmək 

lazımdır  ki,  qanun  cinayət  işinin  başlanmasının  qanuniliyi  üzərində 

prokuror nəzarətinin həddini dəqiq müəyyən etmişdir. CPM-in 209.1-ci 

maddəsində  göstərilmişdir  ki,  qanunda  nəzərdə  tutulmuş  səbəblər  və 

əsaslar  mövcud  olduğu  bütün  hallarda  təhqiqatçı,  müstəntiq  və  ya 

ibtidai  araşdırmaya  prosessual  rəhbərliyi  həyata  keçirən  prokuror 

dərhal  cinayət  işi  başlamalıdır.  Bundan  başqa,  CPM-in  212-ci 

maddəsinin tələbinə müvafiq olaraq, cinayət işinin başlanması əsassız 

olaraq rədd edildikdə prokuror öz qəran ilə müstəntiqin və ya təhqiqat 

orqanının bu barədə olan qərarını ləğv edir, cinayət işini başlayır və işi 

ibtidai istintaqa və ya təhqiqat orqanına göndərir. Cinayət işinin başlan :

files -> book
book -> Kendi Kendine
book -> Qabriel Qarsia Markes "Patriarxın payızı" Roman Latın Amerikasının Nobel mükafatı laureatlı dünyaşöhrətli yazı
book -> MahirəNərimanqızı
book -> Qarabağ müharibəsi (Qısa tarix)
book -> Alfred Besterdən “Qoca” əsəri
book -> Orxan Bahadırsoy Pyeslər Orxan Elsevər oğlu Bahadırsoy
book -> Orxan bahadirsoy orxan Elsevər oğlu Bahadırsoy
book -> İntiharın kölgəsi Dr. Əfzələddin Rəhimli


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


working-knowledge---bet-6.html

working-knowledge---bet-9.html

working-out-of.html

working-paper-07-1-6.html

working-paper-51---shif-3-2.html