1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 31

turadi.  Urug‘chi qubbalari 7-13  sm b o‘lib, birinchi yili yetiladi - A. K. Qayimov, E. T. Berdiyev dendrologiy a

bet13/31
Sana04.04.2017
Hajmi

turadi.  Urug‘chi qubbalari 7-13  sm b o‘lib, birinchi yili yetiladi.


Bu  o ‘simlik  Shimoliy  Amerikada,  Tinch  okean  qirg‘oqlarida

 

tarqalgan.  T og‘lik  yerlarda  dengiz  sathidan  2600  m  gacha  balandlikda

 

o ‘sadi.  Yetilgan  qubbalaridan  urug‘lar  to'kiladi.  Urug‘idan  yaxshi

 

ko‘payadi.


Soxta  tsuga  oqqarag‘ay  va  qoraqarag‘ayga  nisbatan  yorug'sevar

 

daraxt.  U  yer  tanlamaydi.  Chirindili,  qumoq,  qumli  tuproqlarda  yaxshi

 

o ‘sadi.  U   qora  qarag‘ayga  nisbatan  2  marta  tez  o ‘sadi.  10-15  yoshida

 

hosilga  kiradi,  qulay  sharoitda  500  yil  yashaydi.  Uning  1400  yoshga

 

kirgan  daraxtlari ham bor.


Y o g ‘ochida  o ‘zakli  smola  y o ‘llari  ko‘p,  po‘stlog‘ida  oshlovchi

 

moddalar  bor.  U  xushmanzara  daraxt,  ko‘kalamzorlashtirishda  keng

 

qoMlaniladi.


Zangori  soxta  tsuga  (Pseudotsuga  glauca  Mayr.)  Shimoliy

 

Amerikaning  tog‘li  hududlarida  tarqalgan.  Shox-shabbasi  ixchamligi

 

bilan  farq  qiladi,  qubbalari  mayda  5-7  sm.  Urug‘i  kalta qanotchali.  1000

 

dona  urug‘ini  vazni  atigi  11,3  g  keladi.  U  sovuqqa  chidamli.  Parklarda

 

manzarali  daraxt  sifatida  yakka-yakka,  guruh-guruh  qilib  ekish  uchun

 

tavsiya qilinadi.TILOG‘OCH  (LARIX)TURKUMI


Bu turkumga kiruvchilar yirik  daraxt bo‘lib,  noto‘g ‘ri  doira  shaklida

 

shoxlanadi.  Ninabargli,  chiziqsimon,  mayin  bo‘lib,  kalta  novdalari  to‘p-

 

to‘p, uzun novdalari yakka-yakka holda spiral  shaklda joylashadi.


Sibir  tilog‘ochi  (Larix  sibirica  Ldb.)  chiroyli  katta  daraxt.  Uning

 

bo‘yi  30-45  m,  diametri  1,8  m  b o ‘lib,  shox-shabbasi  tuxumsimon

 

shaklda,  katta  yoshida  yoyilib  o ‘sadi.  Po‘stlog‘i  chuqur  yoriladi.

 

Kurtaklari  yarim  sharsimon,  sarg‘ish  yoki  qo‘ng‘ir-qizil  rangda.

 

Novdalari  yashil-sarg‘ish  rangda,  ularda  bo‘rtmalar,  yasmiqchalar  bor.

 

Bu  bo‘rtmalarda  ninabarglar  spiral  shaklda  joylashadi.Shu  b o ‘rtmalar

 

asosida  yarim  shar  shaklida  bo'lgan  kalta  to‘mtoq  novdalar  o ‘sib

 

chiqadi,ular  10-12  yil  yashaydi.  Shu  kalta novdalarda ham barglar spiral

 

shaklda  zich joylashadi.  Bargning  har  ikkala  tomonida  yoriqchalar  bor.

 

Yuqoridagi  novdalardagi  barglar  yirik,  pastdagisi  maydaroq  b o ‘ladi.

 

Barglari  mayin,  ingichka,  yashil  b o ‘lib,  bir  yoz  mavsumidan  keyin

 

to‘kiladi.  Gullari  erta  bahorda  daraxtda  yangi  barglar  yozilishi  vaqtida

 

changlanadi.  Changchi  qubbalari  sarg'ish  rangli  bo‘lib,  kalta novdalarda

 

qizg‘ish  rangli  urug‘chi qubbalarga  yaqin joylashadi.  Urug‘chi  qubbalar

 

changlangandan  keyin  bir  oydan  s o ‘ng  urug‘lanish  sodir  b o ia d i.

 

Yetilgan  qubbalari  2-3  sm,  tuxumsimon,  oval  shaklda,  uzun jigarrangda

 

bo‘lib,  urugMar  soni  22 tadan  38  tagacha.  Urug‘i  yirik  qanotchali,  1000

 

dona urug‘ning  vazni  6-10  g keladi.  Urug‘idan yaxshi  ko‘payadi.  Urug‘i


3-4 yilgacha unib chiqish xususiyatiga ega bo‘ladi.


Nihollarda  barglar  birinchi  yili  bittadan  bo‘lib,  spiral  shaklda

 

joylashadi.  Bu  barglar kuzda  sarg‘ayib,  qisman  to‘kiladi,  yuqorigi  barglari

 

esa  kuzda  qo‘ng‘ir  rangga  kirib  to‘kilmaydi,  qish  davomida  saqlanadi.  Bu

 

xususiyat  ulaming  ninabarglilar  bilan  filogenetik  bogManish  borligini

 

ko‘rsatadi.  Sibir  tilog‘ochi  tez  o ‘sadi,  15  yoshida  hosilga  kiradi.  U  1000

 

yilgacha  yashaydi.  Sovuqqa  ham,  issiqqa  ham  chidamli  daraxt.  Har  xil

 

tuproqli  yerlarda o ‘sa oladi  Yog'ochi  o ‘zakli,  o ‘zagi  qo‘ng‘ir-  qizil  rangda.

 

Yillik  halqa  yaxshi  ko‘rinadi.  Smola  y o ‘llari  bor.  Yog‘ochi  mustahkam,

 

og‘ir,  zichligi  yuqori,  suvda  cho‘kadi,  binokorlik  ishlarida  qimmatli

 

xomashyo hisoblanadi.  Uning yog‘ochidan  terpentin moddasi  olinadi,  u esa

 

lak tayyorlashda ishlatiladi.  Bundan tashqari, uning yog‘ochidan skipidar va

 

kanifol olinadi.


Sibir  tilog'ochi  Samarqand  viloyatining  Zomin  hududidagi  Zomin

 

tog‘-o‘rmon  qo‘riqxonasida  va  Chotqol  tog‘-o ‘rmon  meliorati  tajriba

 

stansiyasida o ‘stirilmoqda.  Ular hosilga kirgan.Sukachyov  tilog‘ochi  (Larix  Sukaczewii  Djil.)  katta  daraxt,  bo‘yi

 

35-50  m,  diametri  1-1,2  m  keladi.  Novdasi  tiniq  sarg‘ish  bo‘lib,  unda

 

y o ‘l-yo‘l  chiziqlar  bor,  tuksiz,  yaltiroq.  Shoxlarining  uchi  yuqoriga

 

qaragan.  Tanasi tubidan y o ‘g ‘on,  ninabarglari  1,5-5  sm gacha uzunlikda,

 

kalta  novdalari  20-60  tadan  to ‘p-to‘p  boiib  joylashadi.  Sukachyov

 

tilo g ‘ochi  8-15  yoshida  changlanadi  va  hosilga  kiradi.  Urug‘i  kuzda

 

yetiladi,  lekin  to‘kilmay,  kelgusi  yilning  fevral-aprel  oylarigacha

 

qubbalarida  saqlanadi.  Bahorda  qubba  tangachalarini  qurishi  natijasida

 

urug‘lar  yozgacha  saqlanib  so ‘ngra  to'kiladi,  bo‘shagan  qubbalar

 

daraxtda  saqlanib  qoladi.  Urug‘i  sibir  tilog‘ochnikiga  qaraganda

 

yirikroq, 4-7 mm,  qanotchali,  qanotchasida mayda nuqta va tomirlar bor.


Sukachyov  tilog‘ochi  urug‘dan  yaxshi  ko‘payadi,  qalamchadan

 

k o ‘paymaydi.  U  qumoq,  suv  ushlamaydigan  drenajli,  toshli  nam

 

tuproqlarda  yaxshi  o ‘sadi.  Rossiyaning  shimoli-sharqida,  Uralda  va

 

Sibim ing  g ‘arbiy  qismida  keng  tarqalgan,  uning  dasht  va  o ‘rmon

 

mintaqalariga  ekish  kerak.  K o‘chalar,  parklami  ko‘kalamzorlashtirishda

 

foydalaniladi.  0 ‘zbekistonda  quyosh  nuridan,  havo  issiqligi  va

 

quruqligidan zararlanadi, to g ‘li hududlarda ekilsa boiadi.


Daur  tilog‘ochi  (Larix  dahurica  Turcz.).  Bu  daraxtning  bo‘yi  30

 

metr,  diametri metr  b o iib ,  shox-shabbasi  keng  konussimon

 

shakllangan. 


Uning 


areali 


keng 


bo‘lib, 


Rossiyaning 


Shimoliy

 

hududlarida tog1  va tekisliklarda  tarqalgan.  T o g ii  yerlarda yer bag‘irlab

 

o ‘sadigan  shakllari  mavjud.  Ular quyidagi xususiyatlari bilan  farqlanadi:

 

qubbasi  mayda,  uzunligi  2  sm.  Ayrimlarining  qubbalari  qat-qat  b oiib ,

 

sa rg ish   atirgulga  o ‘xshaydi.  Qubbasi  10-25  ta  yaltiroq  tangachalardan

 

iborat  b o iib ,  tangachaning  yuqorisi  butun  yoki  kesik.  Yosh  qubbalar

 

qizil  yoki  yashil.  Yosh  novdalari  sargish  oqish  rangda  b o iib ,  oqish

 

mum  va  siyrak  tuk  bilan  qoplangan.  Ninabarglari  kuzda  sarg‘ayib,  sibir

 

tilo g ‘ochinikiga  nisbatan  kechroq  to‘kiladi.  Daur  tilog‘ochi  har  xil

 

tuproqlarda  ham  o ‘sa  oladi.  Sovuqqa  juda  chidamli,  -500  °C  sovuqqa

 

chidaydi.  Qulay  sharoitlarda  300-400  yil  yashaydi.  Uning  yog‘ochi

 

mustahkam  va  chirishga  chidamli  boiganligidan  shpallar,  telegraf

 

ustunlari  tayyorlanadi.  Selluloza  qog‘oz  sanoatida  ham  ishlatiladi.  Bu

 

tilo g ‘och  turi  gazlar,  tutunlarga  chidamli.  Shuning  uchun  shimoliy

 

hududlardagi  shaharlami  k o ‘kalamzorlashtirishda  foydalaniladi.  0 ‘zbe-

 

kistonning  to g ii  hududlaridagi  aholi  yashash  joylarini  ko'kalam-

 

zorlashtirishda tavsiya etiladi.KEDR (SEDRUS) TURKUMI


Bular  yirik  daraxt  bo‘lib  bo‘yi  50  m  ga  yetadi.  Novdalari  uzun

 

bo‘lishi  bilan  tilog‘ochga  o ‘xshaydi.  Bu  novdalarda  nina  barglari

 

bittadan  bo‘lib,  spiral  holda  va  qisqargan  novdalarida  to‘p-to‘p  b o ‘lib

 

joylashadi.  Changi  ikki  pufakli  b o ‘lib,  qoraqarag‘ayning  changiga

 

o ‘xshab ketadi.


Kedming 


turlari 


umuman 


tilo g‘ochga 


o ‘xshasada, 


qishda

 

ninabarglari  to‘kilib  ketmasligi  bilan  farq  qiladi.  Yorug‘sevar  va

 

issiqsevar  bo‘lib,  qurg‘oqchilikka  chidamli,  qulay  sharoitda,  suv

 

to‘xtamaydigan  drenajli  qumoq  tuproqli  yerlarda  yaxshi  o ‘sadi.  Bu

 

turkumning  4  ta  turi  bo‘lib,  ular  0 ‘rta  yer  dengizining  atrofidagi

 

mamlakatlarda va Himolay tog‘ining g ‘arbida keng tarqalgan.


Atlas  kedri  (Cedrus  atlantica  M anetti.)  bo‘yi  40  m,  diametri  2,5

 

m  ga  yetadigan  yirik  daraxt.  Shox-shabbasi  mokisimon,  pastki  qismi

 

kengroq,  shoxlari  har  tomonga  qarab  o ‘sadi.  Ular  qisman  tukli,  nina

 

barglari  2,0-4,9  sm  qattiq  dag‘al,  4  qirrali  yashil-zangori  yoki  kumush

 

rangda,  yo  bo‘lmasa  yashil.  Qubbasi  tuxum  yoki  silindrsimon  b o ‘lib,

 

bo‘yi  7  sm,  eni  4  sm gacha.  Atlas  kedri  Jazoir va Marokkodagi to g ‘larda

 

dengiz  sathidan  1400-2000  m  balandliklarida  o ‘sadi.  Kavkaz  va  Qrim

 

togMarida  madaniy  holda  o ‘sadi.  Urug‘i  12  mm,  keng,  qanotchali.  Bir

 

kilogrammda 


1200  dona  urug‘ 


bor. 


Urug‘idan  ko‘payadi. 


Yer

 

tanlamaydi.  Havoning  ifloslanishiga  chidamli.  Bu  kedming  qator  yoki

 

to‘da-to‘da  qilib,  yo  bo‘lmasa  madaniy  o ‘rmonlar  sifatida  respubli-

 

kamizning janubiy hududlariga ekish maqsadga muvofiq.


Livan  kedri  (Cedrus  libani  Laws.) b o ‘yi  40 m ga yetadigan,  yoyiq

 

shox-shabbali,  katta  yoshida  soyabon  shakliga  kiradigan  daraxt.

 

Novdalari  zich  joylashgan,  kalta  tukli.  Ninabarglari  to‘q  yashil  yoki

 

zangori  rangda,  qattiq,  dag‘al.  Qubbalari  yirik,  bo‘yi  10  sm  eni  6  sm

 

jigarrangda.  Bu  tur Kichik Osiyoning  to g ‘li  hududlarida  dengiz  sathidan

 

1000-2800  m  balandliklarda  o ‘sadi.  Urug‘i  qanotchali,  smolali.  9000

 

dona  urug‘ini  vazni  1  kg  keladi.  Livan  kedri  urug‘idan  ko'payadi.  Bu

 

kedr boshqa turlardan  farqli  sovuqqa,  qurg‘oqchilikka,  tutun  va gazlarga

 

chidamli,  yorug‘sevar  bo‘ladi.  Bu  turning  ustunsimon  egilib  o ‘suvchi,

 

tilla  va  kumush  rangdagi  shakllari  bor.  Livan  kedrini  tog‘larda  yakka-

 

yakka  va  qator  qilib  ekish  maqsadga  muvofiq.  Bu  kedr  turi  Livan

 

davlatining timsoli sifatida davlat bayrog‘ida aks ettirilgan.H im olay  kedri  (Cedrus

 

deodara  Lawd.)  bo‘yi  50  m

 

gacha  yetadigan  daraxt.  Shox-

 

shabbasi  konussimon  bo‘lib,

 

ziynatli,  shoxlarining uchi  yer­


ga  egilib  o ‘sadi.  Novdalari

 

ingichka  tukli.  Ninabarglari

 

25-50  mm,  ingichka,  to‘g ‘ri,

 

uchi  o ‘tkir,  4  qirrali,  tiniq

 

yashil.  Qubbalari  yirik, tuxum­


simon,  b o‘yi  7-10  sm,  eni  5-6

 

sm.  nihoyatda  chiroyli.  Urug‘i

 

15-17  mm,  kalta  qanotchali,

 

jigarrangda.  Bir  kg  da  8000

 

dona  urug‘  bor.  Urug‘idan

 

ko‘payadi.


Bu  kedr  Himolay  tog‘i-

 

ning  shimoli-g‘arbida  tarqal­


gan.  U  juda  chiroyli  bo‘lib,

 

Kavkaz  va  Qrim  atroflariga

 

manzarali  daraxt  sifatida  ekil-

 

gan.  Yer  tanlaydi,  semam  va

 

unumsiz  qattiq  tuproqli  yerlar­


da  yaxshi  o ‘smaydi.  Ayrim

 

vaqtlarda 


y o g‘ochlashmagan

 

novdalari  sovuqdan  zararla­


nadi. 


Shox-shabbasi 


egilib

 

o‘sadigan 


chiroyli 


shakllari

 

bor.  Himolay kedrini yakka-yakka,  guruh yoki qator qilib respublikaning

 

to g ‘li  yerlariga  ekish  tavsiya  qilinadi.  Bu  kedr  ham  livan  kedriga

 

o ‘xshab  qurg‘oqchilikka  va  hatto  tutunga  chidamli.  Kipr  orolida  Kipr

 

kedri  (Cedrus  breuifolia  Link.)  o ‘sadi.  U  tor  arealli  manzarali  daraxt

 

hisoblanadi.


SA R V ID O SH L A R  (CUPRESSACEAE)  OILASI


Bu  oilaga  kiruvchi  turlar  bir  uyli  yoki  ikki  uyli  daraxt  va  buta

 

o ‘simliklaridir.  Oilada  20  turkum  va  145  tur  b o iib ,  ular  ichida  eng

 

tavsifli turkumlar sarv,  archa, tuyya, biota turkumlari hisoblanadi.SARV (CUPRESSUS) TURKUMI


Ushbu  turkumga  0 ‘rta  yer  dengizi,  Himolay,  Xitoy,  Yaponiya  va

 

Amerikada  tarqalgan  15  ta  tur  kiritilgan.  Ninabarglari  novdalariga

 

yondashgan,  qipiqsimon,  qarama-qarshi.  Qubbasi  deyarli  dumaloq

 

bo‘lib,  rivojlanib  chiqqanidan  so‘ng  ikkinchi  yili  yetiladi.  Bu

 

o ‘simlikning,  ayniqsa,  piramidasimon  yashil  turi  mashhurdir.  MDH  da,

 

Qrim,  Kavkazda manzarali  o'simlik sifatida  keng ekiladi.  B o‘yi  30 metr,

 

tana  diametri  50-60  sm  ga  yetadi.  4-6  yoshida  urug‘  beradi.  1000-1500

 

yilgacha  yashaydi,  yog‘ochi  sifatli  mebel  tayyorlashda  ishlatiladi.

 

Toshkentga  sarv  turlarining  faqatgina  uchtasi  introduksiya  qilingan:

 

arizona  sarvisi  (Cupressus  arizonica  Greene.)  marosimli  sarvi

 

(Cupressus  funebris  L.)  va  Kaliforniya 


sarvisi 


(Cupressus

 

Goveniana Gord.) sovuqqa chidamli ekanligini  k o‘rsatdi.


Arizona  sarvisi  (Cupressus  arizonica  Greene.)  bo‘yi  20-25  metr,

 

bir uyli,  shox-shabbasi keng konussimon  shaklga ega.  Asosan u Arizona

 

togMarida,  Kalifomiyada  va  Shimoliy  Meksikada  1500-2400  metr

 

dengiz  sathidan  balandliklarida  o ‘sadi.  5-6  yoshida  ilk  gullashi  qayd

 

etildi.


Sarv  turlari  0 ‘zbekistonning  janubiy  hududlarida  o ‘rmon  xo'jaligi

 

va  ko'kalamzorlashtirish  uchun  muhim  ahamiyatga  ega.  Ayniqsa,

 

Arizona sarvisi  0 ‘zbekistonda ko‘kalamzorlashtirish  uchun  istiqbolli  tur

 

hisoblanadi.  Sarvning 


doim  yashil  sarv  (Cupressus  sempervirens  L.),

 

yirik  mevali  sarv  (Cupressus  macrocarpa  Hartw.),  Duklo  sarvisi

 

(Cupressus  duclouxiana  Hick.),  Kaliforniya  sarvisi  (Cupressus

 

goveniana  Gord),  Himolay  sarvisi  (Cupressus  torulosa  D.Don.)

 

yalang‘och sarvi (Cupressus  glabra  Sudw.) kabi  turlari mavjud va ular

 

o ‘rmon xo ‘jaligida muhim ahamiyatga ega.


ARCHA (JUNIPERUS) TURKUMI


Bu  turkumga  daraxt  va  butalar  kiradi.  Ulam ing  bargi  ninasimon

 

yoki  tangachasimon.  Odatda  yosh  daraxtda  avval  ninabarglar  paydo

 

bo‘lib,  so‘ngra  tangachasimon  shaklga  kiradi.  Ular  3  tadan  bo‘lib  doira

 

shaklida  joylashadi.  Urug‘chi  qubbalari  yashil  rangli  bo‘lib,  ular  3  ta

 

yoki  ko‘proq  tangachasimon  urug‘chi  barglardan  (urug‘kurtakdan)

 

tuzilgan.  Ularda  10  tagacha  urug‘  rivojlanadi.  Changchi  qubbalari

 

sarg‘ish  rangli  3-6  ta  changdoni  bo‘lgan  tangachasimon  changchidan

 

tuzilgan.  Qubbalari ikkinchi  yili yetiladi.19-rasm. Arc ha о ‘rmonlari.


Archa  mojjevelnikning  mahalliy  nomi  bo‘lib,  turkiy  xalqlarda

 

shunday  nomlanadi.Archalar  urug‘dan  yaxshi  ko‘payadi.  Bu  turkumga

 

60  tur kiradi.  Ular  shimoliy yarim shaming m o‘tadil  iqlim  mintaqalarida

 

hamda 


Markaziy 


Amerikada, 


G‘arbiy  Hindistonda  va 


Sharqiy

 

Amerikaning  tropik  qismidagi  tog‘larda  tarqalgan.  MDH  da  21  turi

 

o ‘sadi.  Kavkaz  va  Markaziy  Osiyoda  ayrim  turlari  archazorlar  hosil

 

qiladi.  Archa  0 ‘zbekistonning  tog‘  o ‘rmonlarida  asosiy  o ‘rmon  hosil

 

qiluvchi  daraxtlardan hisoblanadi.


,  Zarafshon  archasi  yoki  qora  archa  (Juniperus  zeravschanica

 

Kom.)  bo‘yi  10-15  m,  diametri  1-1,5  m  li,  shox-shabbasi  qalin,

 

sharsimon,  piramida yoki  yoyiq  shakldagi daraxtdir.  Changchi  qubbalari

 

yoz  o ‘rtalarida  paydo  bo‘ladi  va  qish  bo‘yi  (bahorgacha)  rivojlanadi.

 

Urug‘chi  qubbalari  ham  yozda  hosil  b o ‘ladi  va  kelgusi  yili  bahoridan

 

rivojlanadi.  Bu  archa  ikki  uyli  daraxt  bo‘lib,  bahorda  changlanadi.

 

Urug‘chi  qubba  changlanishi  yoki  changlanmasligiga  qaramay,  urug‘

 

kurtak  rivojlanaveradi.  Tashqi  ko‘rinishdan  urug‘chi  qubbaning  urug‘i

 

bor yoki  y o ‘qligini  aniqlash  mumkin  emas,  lekin  urug‘lanmagan  qubba

 

tez to‘kilib ketadi.


Qubbada  urug‘lar  ikkinchi  yili  kuzda  yetiladi.  Qubbalar  kalta

 

novdalarda  joylashadi.  Ular  yumaloq,  diametri  1,5  sm  gacha  bo‘lib,

 

zangori  rangda,  tarkibida  smola  bor,  zich  nuqtali.  Yetilganda  ranggi

 

o ‘zgarib,  undagi  nuqtalar  to‘kilib  ketadi.  Qubba  4-6  ta  tangachasimon

 

barglaming  o ‘zaro  qo‘shilib  o ‘sishi  natijasida  hosil  boiadi.  T o iiq 

 

urugii  qubba  yetilgandan  so‘ng  keyingi  yili  bahorda  to‘kiladi.  Archa

 

turi  urugidan  k o ‘payadi.  Urug‘i  uchburchak,  tuxumsimon,  yergato‘kilgandan so‘ng qulay  sharoitda  1-3  yilda  unib  chiqadi.  Katta yoshida 
ildizi baquvvat bo‘lib rivojlanadi.
Zarafshon  archasi  qurg‘oqchilikka  chidamli  va  issiqsevar  daraxt. 
Semam  tuproqli  yerda  yaxshi  o ‘sadi.  1000  yilgacha  yashaydi.  Tog‘li 
mintaqalarda 
dengiz 
sathidan 
2800 

balandlikda 
o ‘sadi. 
Qurg‘oqchilikka  chidamli  va  ildiz  tizimi  baquvvat  bo'lganligi  sababli 
uni  tog‘  qiyaliklariga  ekish  muhim  ahamiyatga  ega.  Bu  archa  Markaziy 
Osiyo mamlakatlarida ham uchraydi.

Yarim  sharsimon archa  yoki  saur archa  (Juniperus  semiglobosa

 

Rgi.) 


bo‘yi  10 m, diametri 0,6  m ga yaqin daraxt.  Po‘stlog‘i  och qo‘ng‘ir 
rangda.  Novdalari  osilib  o ‘sadi  va  yarimshar  shaklli  shox-shabba  hosil 
qiladi.  Ular  ingichka,  tiniq  yashil  rangda.  Barglari  tangachasimon 
tuzilgan,  bo‘yi  1,5-3  mm  bo‘lib,  uchki  tomonida  ovalsimon  yoki 
cho‘zinchoq shaklda smola bezlari bor.  Tangacha barglari  qarama-qarshi 
joylashgan.  Bu archa ikki  uyli  o ‘simlik.  Qubbalari  4-6  ta tangachasimon 
barglardan iborat, ular kalta bandli b o ‘lib, ikkinchi yili yetiladi.  Qubbada
2-6  tadan  urug‘  rivojlanadi.  U rug'ning  bo‘yi  5  mm,  eni  4  mm,  romb- 
yumaloq  shaklda,  bir  oz  yassi,  yonlari  ingichka  o ‘yiq  chiziqli,  jigar 
rangda.
Yarimsharsimon  archa  urug‘idan  ko‘payadi.  Dastlabki  yillarda 
sekin,  so‘ng tez o‘sadi.  Bu  archa ko ‘pincha zarafshon archasi bilan birga 
o‘sib,  katta-katta  archazorlar  hosil  qiladi.  U  dengiz  sathidan  1500-2500 
m  gacha  baland  bo'lgan  yerlarda  o ‘sadi.  Unumdor  tuproqli  yerlami 
hamda nam havoni  xush ko‘radi.  Ayrim xillarining  yog‘ochi  qizg'ish va 
sersmola bo‘lib, qalam ishlab chiqarishda ko‘p  foydalaniladi.
Markaziy  Osiyo  respublikalarida  bu  archa  Pomir-Oloy  va  G ‘arbiy 
hamda  Markaziy  Tyan-Shanda  tarqalgan.  MDH  ning  janubidagi  quruq 
iqlimli  hududlami,  jumladan,  0 ‘rta  Osiyo  respublikalarini  tog‘li 
hududlardagi  aholi  yashash  joylarini  ko‘kalamzorlashtirishda  undan 
foydalanish mumkin.

Turkiston  archasi  yoki  o ‘rik  archa  (Juniperus  turkestanica

 

Korn.) 


daraxt  yoki  buta  b o ‘lib,  bir  uyli  yoki  ikki  uyli  o‘simlik. 
Daraxtlarining  bo‘yi  18  metrga,  butalariniki  2  m  gacha  yetadi.  Shox- 
shabbasi  qalin.  Po‘stlog‘i  yupqa,  kulrang.  Novdalari  ingichka, 
barglarining  bo‘yi  2  mm,  ovalsimon,  uchi  to‘mtoq,  uchki  tomonida 
smola  bezlari  bor.  Qubbalari  sershira,  nihoyatda  shirin  ta ’mli,  bo‘yi  10- 
15  mm,  eni  8-10  mm,  sharsimon  yoki  oval  shaklda,  yaltiroq.  Ikkinchi 
yili yetiladi. Ularda bittadan urug‘  rivojlanadi.

Yerga  tushgan  urug‘lari  2-3  yilda  unib  chiqadi.  Urug‘ini  sepishdan 
oldin  unga  ishlov  berib,  birinchi  yili  k o ‘kartirish  mumkin.  Ninabarglari 
daraxtda 8-12  yil  saqlanadi.
Bu  archa  Markaziy  Osiyoda  togiarda  tarqalgan  bo‘lib,  dengiz 
sathidan  2000-3000  m  (3500)  balandliklarda  o‘sadi.  Archa  o ‘rmonining 
eng  yuqori  mintaqasida  o ‘sadi.  Uni  togiarda  ko‘kalamzorlashtirish 
uchun  ekish  mumkin.  Archa  turlari  orasida  namsevar  va  sovuqqa 
chidamli tur hisoblanadi.
K aza k   arch a   yoki  yer  b a g ‘irla b   o‘suvchi  archa  (Juniperus 
sabina  L.).  Bu  archa  turining  tarqalish  areali  0 ‘rta  Don  va  Jiguli 
tog‘lari,  Orenburg viloyati,  Tarbag‘atay,  Sibir va Qozog‘istonning  dasht 
mintaqasidagi  uncha  baland  bo im ag an   to glar bilan  chegaralangan.  Bu 
archa  Oltoy,  Sayan  tog‘lari da,  Markaziy  Osiyo,  Qrim  va  Kavkazning 
shimoliy to g iarid a ham tabiiy o ‘sadi.

20-rasm.  Kazak archa.


Bu  archa  turi  Markaziy  Osiyo  toglaridagi  archazorlami  yuqori 
tarqalish  chegaralarida  2800-3200  metr  dengiz  sathidan  balandliklarda 
ham  o ‘sadi.  Balandligi  1.5  metrgacha bo‘lgan kichik daraxt  bo‘lib,  ko‘p 
hollarda  yer  bag‘irlab  o ‘suvchi  shox-shabba  hosil  qiladi.  Ninabarglari 
tangachalar  bilan  qoplangan  va  1-2  mm  uzunlikda  b o iib ,  novdada  3 
yilgacha saqlanadi.

Aprel-may  oyida gullaydi.  Ikki  uyli,  qubbalari  eniga  8  mm  kulrang, 
qora  rangdan  oqish-ko‘kish  g ‘ubor  bilan  qoplangan.  2-6  mm  meva 
bandida  osilib  turadi.  Bu  archaning  ildiz  tizimi  yuzaki,  tuproqqa  va 
namga  kam  talabchan.  Sovuqqa  chidamli.  Sekin  o ‘sadi.  Urug‘idan  va 
qalamchalaridan ko‘payadi.
Ninabargi,  qubbasi  va  shoxlari da  zaharli  xossalarga  ega  efir  moyi 
mavjud.  Bu  archa  turi  boshqa  turlar  bilan  archazorlar  hosil  qiladi,  ular 
suvni 
saqlash, 
tuproqni 
himoyalash 
funksiyalarini 
bajaradi. 
Ko‘kalamzorlashtirishda foydalaniladi.

Oddiy  archa  (Juniperus  com m unis  L.) 


bo‘yi  

12-18  

m,  diametri  

25-

 

40 


sm  keladigan,  shox-shabbasi  tuxumsimon  daraxt.  Po‘stlog‘i  qizg‘ish 
sariq rangda yoki qo‘ng‘ir kul rangda, yupqa po‘st tashlab turadi.  Kurtaklari

0,3 


sm  bo‘lib,  tangachasimon  ninabarglar  bilan  qoplangan.  Novdalari 
ingichka,  uch  qirrali.  Ninabarglari  qirrali,  novdada  

3  

tadan  bo‘lib,  doira 
shaklida  joylashadi.  Ninabarglarining  yuz  tomonida  yoriqchalar  va  mum 
qavati bo‘lganligidan oqish ko‘rinadi,  orqa tomoni yaltiroq, b o ‘yi  

1-1,5  

sm, 
eni 

0,6-1,5  

sm gacha bo‘lib, tubi bo‘g ‘imli. Ninabarglari daraxtda 

yilgacha 
saqlanadi.  Oddiy  archa  bir  uyli,  ayrim jinsli.  Changchi  qubbalari  boshoq 
shaklida,  sarg‘ish  bo‘lib,  soxta  tangachalardan  tuziladi,  bu  tangachalar 
ichida 

3-7 

tadan changdon bor.  Qubbalar kuzda hosil bo‘ladi,  oval  shaklda, 
bo‘yi 

3-4 

mm sariq rangda. Urug‘chi qubbalari yashil kurtakka o ‘xshaydi va 
uchta oqish urug‘kurtakli bir nechta tangachadan  iborat bo‘lib, bir yil  ilgari 
hosil bo'ladi.
Oddiy  archa  aprel  oyida  changlanadi.  Urug‘chi  qubbalari  shamol 
vositasida  changlanadi. 
Urug‘chisi 
urug‘langandan 
keyin 
urug‘ 
tangachalar  o ‘zaro  qo‘shilib  o ‘sib,  shirali  qubba  -   «yumshoq  meva» 
hosil  qiladi.  Kelgusi  yili  qubbalar  etli  b o ‘lib  yetilib,  havorang  qavatga 
o‘ralib oladi va qora ko‘kish rangga kiradi.
Qubbasi  

1-3  

urug‘li,  yashil-qo‘ng‘ir  rangli,  smolali,  shirin  etli 
bo‘ladi.  Qubba  ikkinchi  yili  yetiladi.  Urug‘i  cho‘zinchoq,  qalin  po‘stli, 
uchi  qirrali,  qo‘ng‘ir rangda,  smolali  bezlari bor.  Bo‘yi  

3,5-5  

mm,  eni  

2-Do'stlaringiz bilan baham:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


zaza-ancabaze-evropuli-9.html

zaza-ancabaze-evropuli-94.html

zaza-ancabaze-evropuli-99.html

zazerbaydjanaqranatposila.html

zazhivlenie-ran---dlya.html